Цифрова икономика и умения на бъдещето

Цифрова икономика и умения на бъдещето

 

Ролята на Европа в бързо развиващия се свят е пряко свързана с конкурентоспособността на европейската икономика. Единният цифров пазар, достъпът до иновации, връзката между образованието и изискванията на бъдещия пазар на труда са в основата на технологичното развитие. Неслучайно те са основен елемент от програмата на триото Естония – България – Австрия и приоритет на Българското председателство. Електронните комуникации, трансграничното предоставяне на услуги, особено на малките и средни предприятия, авторските права, електронната неприкосновеност, киберсигурността са част от въпросите на дневния ред, които предстои да решаваме. Обвързването на образованието на младите хора с усвояване на „уменията на бъдещето“ е пътят към постигането на конкурентна, гъвкава и успешна Европа.

Фокус във всичките ни действия ще бъдат младите хора. Пред тях сме отговорни накъде водим Европейския съюз. Те са нашата обща инвестиция в бъдещето, на тях трябва да дадем възможности за образование и развитие. Насърчаването на ранното детско развитие, модернизация на европейските образователни системи и учебни програми, засилването на социалното приобщаване чрез формално и неформално учене – това са само някои от задачите, които не търпят отлагане. Днес, във времето на информационните и комуникационните технологии, повече отвсякога задължително условие е тези технологии да са широко въведени на всички нива на образователната система.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *